Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze strukturalne 2022

Opolskie przeciw COVID-19

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową nr DZD.042.81.2022 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie wspólnego sfinansowania oraz zasad przekazywania środków finansowych i rozliczania projekt pn. "Opolskie przeciw COVID-19", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, osi priorytetowej VII Integracja społeczna.

Koszt całkowity zadań objętych powyższą umową: 3 882 352,94 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 3 300 000,00 zł

W ramach projektu zaplanowano zakup angiografu.

Okres realizacji Projektu 02.2020 – 12.2022

 


Ćwicz i żyj zdrowo

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Aktualizacja w związku ze zmianą w wysokości kosztów projektu i dofinansowania zgodnie z Aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0001/19-01 z dnia 24.10.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu od 02.2020 do 06.2023

Wersja XML