Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze strukturalne 2019

Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuca w makroregionie śląskim

efs.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w Partnerstwie, którego Liderem jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, partnerami:  Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława  Szyszk Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizujew oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POWR.05.01.00-00-0008/19-00/1204/2019/809 projekt pt. „Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuca w makroregionie śląskim”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) - połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. Głównym zadaniem przedmiotowego programu profilaktycznego jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w makroregionie Śląskim (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie).

W ramach projektu nastąpi realizacja komponentów:

Planowane efekty

 1. Wzrost poziomu wiedzy uczestników z zakresu profilaktyki raka płuca - 80% osób biorących udział w szkoleniu.
 2. Wzrost liczby wykrytych nowotworów płuc we wczesnym stadium rozwoju o 45% w grupie poddanej tomografii.
 3. Wzrost świadomości na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego.
 4. Przeszkolenie kadr medycznych z zakresu profilaktyki raka płuca - 195 osób

Wysokość wydatków kwalifikowanych całego projektu: 3 849 643,40 zł.

Przyznane całkowite dofinansowanie: 3 849 643,40 zł, w tym:

Okres realizacji projektu 01.2020 – 05.2023.

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU NIE BĘDZIE PROWADZIŁ BADAŃ W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PŁAUC, ALE MIESZKAŃCY OPOLSZCZYZNY CHĘTNI DO UDZIALU W PROJEKCIE (SPEŁNIAJĄCY WYMAGANE KRYTERIA ) MOGA ZGŁASZAĆ SIĘ DO PARTNETRÓW PROJEKTU TJ. 

1) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - tel. kontaktowy +48 534 433 633 lub +48 733 120 778

Lokalizacja, gdzie wykonywane są badania NDTK na terenie śląska: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko 41-800 Zabrze, ul. 3-maja 13-15.

2) Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - tel. kontaktowy (77) 726 25 25

Lokalizacje, gdzie wykonywane są badania NDTK na terenie dolnego śląska:

a) Zakład Radioterapii - 53-413 Wrocław, Pl. Hirszfelda 12;

b) Dział Radioterapii w Legnicy - 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza;

c) Zakład Radioterapii Filia w Jeleniej Górze - 58-500 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6;

d) Pracownia Tomografii Komputerowej - 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4 (dwie pracownie należące do innego podmiotu w ramach grupy Affidea).


Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

efrr.jpeg

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.01.00-00-0352/18-02 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 247 004,00 zł:


Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

efrr.jpeg

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.01.00-00-0251/17-01 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 868 734,59 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 4 919 867,26 zł.

Pozostała kwota Projektu stanowi wkład własny beneficjenta i obejmuje:

73,55 % wszystkich kosztów w ramach projektu stanowią koszty kwalifikowane.


Poprawa efektywności działania Oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia przez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia

efrr.jpeg

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.02.00-00-0054/16-03 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 184 425,67 zł.
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 556 761,81 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
Krajowe środki publiczne w kwocie 627 663,86 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


"STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG"

efs.jpeg

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0003/18 projekt pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG" - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII- Konkurencyjny rynek pracy.

Kwota dofinansowania:

Wersja XML