Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze strukturalne 2020

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

Brak opisu obrazka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową nr 117/2020 z dnia 22.12.2020 r. w zakresie wspólnego sfinansowania oraz zasad przekazywania środków finansowych i rozliczania projekt pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, osi priorytetowej VII Integracja społeczna.

Koszt całkowity zadań objętych powyższą umową to ok 13 700 000,00 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

W ramach projektu zaplanowano min.:

 1. Wykonanie instalacji dystrybucji tlenu, instalacji ściekowej i zabezpieczenia odpadów skażonych,
 2. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz zakup środków ochrony osobistej,
 3. Wykonanie robót budowlanych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Celem nadrzędnym Projektu jest:

Okres realizacji Projektu 11.2020 – 12.2021. Realizacja projektu została wydłużona do 09.2022.


Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Brak opisu obrazka

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.01.00-00-0251/17-05 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi:11 154 715,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 9 448 077,43 w tym ze środków UE 8 030 865,81 zł

Pozostała kwota Projektu stanowi wkład własny beneficjenta i obejmuje:

84,70 % wszystkich kosztów w ramach projektu stanowią koszty kwalifikowane.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2021r.

https://youtu.be/D0rxt1HaKmo


Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja w związku z aneksem nr RPOP.10.01.01-16-0011/17-06 z dnia 27 marca 2020 roku do Umowy o dofinansowanie Projektu.

W ramach walki z pandemią koronawirusa w województwie opolskim, Zarząd Województwa Opolskiego wsparł realizowany projekt ze środków unijnych dodatkową kwotą dofinansowania w wysokości 6 448 197,00 PLN.

Dodatkowa kwota środków europejskich, przeznaczona na realizację działań przeciwko COVID-19 pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki mieszkańcom regionu, poprzez:

Całkowita wartość Projektu po zmianach: 12 770 482,08 zł, w tym:

Termin zakończenia projektu po zmianach: 31.03.2021 r.


Ćwicz i żyj zdrowo

Brak opisu obrazka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0001/19-00 projekt pn. "Ćwicz i żyj zdrowo" program zdrowotny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej, w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy, Osi VII- Konkurencyjny rynek pracy.

Kwota dofinansowania:

W ramach projektu zaplanowano:

 1. przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
 2. wdrożenie działań rehabilitacyjnych w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej,
 3. szkolenia dla personelu medycznego.

Celem nadrzędnym Programu jest przywrócenie osobom w wieku aktywności zawodowej pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do aktywności zawodowej oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Odbiorcami projektu są osoby zagrożone przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy, zamieszkujące województwo opolskie:

 1. w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 2. po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych.

Okres realizacji Projektu 02.2020-05.2022. Realizacja projektu została wydłużona do 12.2022


Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie

Brak opisu obrazka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.08.01.00-16-0012/19-00 projekt pn. "Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie" program zdrowotny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Kwota dofinansowania:

W ramach projektu zaplanowano min.:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku nadwagi i otyłości oraz cukrzycy.
 2. Objęcie grupy uczestników multikomponentową opieką obejmującą min. zajęcia aktywności fizycznej, warsztaty edukacyjno-dietetyczne czy behawioralno-poznawcze, konsultacje dietetyka i psychologa.

Świadczenia medyczne uzupełnione będą działaniami informacyjno-edukacyjnymi z elementami promocji aktywności fizycznej

Celem nadrzędnym Programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta Opola oraz powiatu opolskiego, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy. Jednocześnie osiągnięte zostaną dodatkowe cele jak zwiększenie wykrywalności nadwagi, otyłości, cukrzycy wśród dzieci i dorosłych oraz zmniejszenie, głównie poprzez poprawę żywienia i wzrost aktywności fizycznej, częstotliwości występowania nadwagi i otyłości.

Grupę docelową, do której projekt jest skierowany stanowią osoby zamieszkujące na obszarze miasta Opole oraz powiatu opolskiego:

 1. w wieku od 6 do 65 lat
 2. z podejrzeniem lub stwierdzeniem nadwagi, otyłości i cukrzycy

Okres realizacji Projektu 02.2020 – 12.2023

Wersja XML